คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    เป็น ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี ทุกคน                                           เป็น กรรมการ
๓. คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย                                     เป็น กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์       เป็น กรรมการและเลขานุการ
๕. รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)                        เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์       เป็น ประธานกรรมการ
                                                                        (ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยและคณาจารย์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา                เป็น รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                         เป็น กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส                           เป็น กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ประวัติ พื้นผาสุข                          เป็น กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ                   เป็น กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง                       เป็น กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล                   เป็น กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ                       เป็น กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.วันนิวัติ ปันสุวงค์                               เป็น กรรมการ
๑๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                      เป็น กรรมการ
๑๒. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                  เป็น กรรมการ
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน)
๑๓. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                  เป็น กรรมการ
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์)
๑๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ/วิทยาลัย                เป็น กรรมการ
๑๕. รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)                      เป็น กรรมการและเลขานุการ
๑๖. ผู้อำนวยการกองกลาง                                        เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. ผู้อำนวยการกองคลัง                                         เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวกมลรัตน์  แสนใจงาม                              เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาววันวิสาข์ สมควร                                     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์ พิมสาร                                เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวปาริฉัตร ปรารมภ์                                    เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ                         เป็น ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์กมล สมิทธรรม                                        เป็น ประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ปรารถนา มินเสน                                เป็น ประธานกรรมการ
๔. นางสาวกมลรัตน์  แสนใจงาม                                เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาววันวิสาข์ สมควร                                       เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์ พิมสาร                                   เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวปาริฉัตร ปรารมภ์                                     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

 
^