ดาวน์โหลดเอกสาร

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รูปแบบและขั้นตอนการเขียนเอกสารประกอบการสอน
 การเขียนขยายเค้าโครงเอกสารแต่ละบทให้มีเนื้อหาสมบูรณ์
 ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรม
 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
 ตัวอย่างการอ้างอิง


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการ เพื่อใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 หลักการเขียนตำราวิชาการ
 เค้าโครงที่นำมาใช้เขียนหนังสือ หรือ ตำรา
 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ
 เอกสารประกอบการบรรยายการเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ
 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
 ตัวอย่างการอ้างอิง
 Beall's List of Predatory Publishers 2013


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนเอกสารคำสอน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 พฤติกรรมการสอนเคมี
 การพัฒนาเอกสารคำสอน
 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
 ตัวอย่างการอ้างอิง


 
^