โครงการ

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเอกสารคำสอน
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการเพื่อใช้เสนอขอกำหนด       ตำแหน่งทางวิชาการ
๔. โครงการติวเข้มสำหรับบุคลากรที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับกลุ่มเป้าหมาย)
๕. โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพเพียงพอในการช่วยบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย
๖. โครงการประชุมและจัดตั้ง เครือข่ายทางวิชาการ Consortium ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
๗. โครงการจัดประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อเสนอผลงานวิชาการ ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย
๘. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ


 
^