สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 
ระเบียบ
 ระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ สำหรับบุคลากรประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓


 
ประกาศ
ค่าจ้างค่าตอบแทน
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราเงินเดือนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
กองทุนสวัสดิการบุคลากร
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สวัสดิการที่พัก
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 เพิ่มเติม
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
สวัสดิการเครื่องแบบ
 การจัดสวัสดิการเครื่องแบบสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2557

 
^