เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 
ระเบียบ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
 ระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ สำหรับบุคลากรประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓


 
ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวขสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ
ค่าจ้างค่าตอบแทน
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราเงินเดือนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
กองทุนสวัสดิการบุคลากร
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สวัสดิการที่พัก
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 เพิ่มเติม
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
 การจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
สวัสดิการเครื่องแบบ
 การจัดสวัสดิการเครื่องแบบสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2557

 
^