เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

คู่มือ

  

 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  
 

 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานราชการ

 คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน ในส่วนการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 

 

 

คู่มืออื่นๆ

 

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

 คู่มือการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
 

 

 


 
^