เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างและทำสัญญาจ้าง

 
ประกาศเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างและทำสัญญาจ้าง
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่มากกว่าสี่ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่มากกว่าสี่ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
^