แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างและทำสัญญาจ้าง

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างและทำสัญญาจ้าง
 1-1แบบรายงานภาระงานสายวิชาการ
 1-2แบบรายงานภาระงานสายวิชาการ
 1-3แบบรายงานภาระงานสายสนับสนุน
^