เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี

 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วงรอบที่ 1/2560 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2560)
     
^