การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
และการเลื่อนเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีและการเลื่อนเงินเดือน

ปฏิทิน
 ปฏิทินดำเนินการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงรอบที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
 
คู่มือ
 คู่มือการใช้งานระบบการเลื่อนเงินเดือน
 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง กันยายน ๒๕๖๒)
 คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราร้อยละและฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๖๑
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
แบบประเมิน
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) 
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel | ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(ป.๐๒) 
ดาวน์โหลดไฟล์ Word
| ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๓) 
ดาวน์โหลดไฟล์ Word
| ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๕) ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร


เข้าสู่ระบบกรอกผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี

เข้าสู่ระบบการเลื่อนเงินเดือน