การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
และการเลื่อนเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีและการเลื่อนเงินเดือน

ปฏิทิน
 ปฏิทินดำเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงรอบที่ 2-2566 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
 
คู่มือ
 คู่มือการใช้งานระบบการเลื่อนเงินเดือน
 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2562)
 คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราร้อยละและฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1 ลว.12 มกราคม 2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ารารชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2554
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2565
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
 หนังสือที่ กค 0428/ว90 ลว.24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว9 ลว. 9 กันยายน 2554 เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
 หนังสือที่ ศธ 0509(5/ว697) ลว.2มิถุนายน 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
 หนังสือที่ กค 0428/ว97 ลว.20กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราเงินเดือนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 
แบบข้อตกลงภาระงาน
 แบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ดาวน์โหลดไฟล์ Word
| ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 
แบบประเมิน
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.01) 
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel | ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(ป.02) 
ดาวน์โหลดไฟล์ Word
| ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.03) 
ดาวน์โหลดไฟล์ Word
| ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.05)ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร


เข้าสู่ระบบกรอกผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี

เข้าสู่ระบบการเลื่อนเงินเดือน