เรื่องล่าสุด ประเภท ประกาศ ณ วันที่
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ 6 มีนาคม 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ 3 กันยายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ 5 พฤษภาคม 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อบังคับ 2 กรกฎาคม 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ระเบียบ 23 พฤศจิกายน 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ระเบียบ 23 พฤศจิกายน 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ระเบียบ 17 ตุลาคม 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2560 ระเบียบ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ 10 เมษายน พ.ศ.2555 ประกาศ 10 เมษายน 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าจ้างการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 ประกาศ 10 กันยายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561 ประกาศ 30 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ประกาศ 26 มีนาคม 2563