เรื่องล่าสุด ประเภท ประกาศ ณ วันที่
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2567 ประกาศ 31 มกราคม 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยราชการ ประกาศ 4 มกราคม 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศ 16 ตุลาคม 2566
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับคณาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566 ประกาศ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2565 ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2565
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อบังคับ 5 มิถุนายน 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ 10 ตุลาคม 2556
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อบังคับ 31 สิงหาคม 2550
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนวัน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลา การให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งในระหว่างการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ประกาศ 21 มิถุนายน 2565
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ประกาศ 10 มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2565 ประกาศ 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร ประกาศ 19 เมษายน 2565
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ประกาศ 6 มีนาคม 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ 3 กันยายน 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ 5 พฤษภาคม 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อบังคับ 2 กรกฎาคม 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ระเบียบ 23 พฤศจิกายน 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ระเบียบ 23 พฤศจิกายน 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ระเบียบ 17 ตุลาคม 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2560 ระเบียบ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ 10 เมษายน พ.ศ.2555 ประกาศ 10 เมษายน 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าจ้างการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 ประกาศ 10 กันยายน 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561 ประกาศ 30 กันยายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ประกาศ 26 มีนาคม 2563