เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

วัตถุประสงค์

    

    วัตถุประสงค์

       1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
       2. เพื่อให้กองบริหารงานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันในการสนับสนุนการบริหารงาน
            และการให้บริการ
       3. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
 

^