เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การบริหารงานบุคคล

 
 
ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 
รายงาน

 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่ 

 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

 
แผน

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แนวปฏิบัติ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 ารประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2564
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 ารดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2564
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

 ารดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 
^