เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ งานบริหารทั่วไป

 

 

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2564

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2564

 
กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา
  กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษาประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 มีนาคม 2565


 
^