เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

เอกสาร ITA CMRU

 
แผนปฏิบัติการ

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
รายงาน

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
สถิติ

 สถิตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา

 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (จำนวนครั้ง)

 
สรุปความพึงพอใจ

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานบริการนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษา พิการปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการแนะนำแหล่งงานที่เต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ในการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


 
^