เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

เอกสาร ITA CMRU

 
แผนปฏิบัติการ

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
รายงาน

 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
สถิติ

 สถิตินักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา

 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา (จำนวนครั้ง)

 
สรุปความพึงพอใจ

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานบริการนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษา พิการปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการแนะนำแหล่งงานที่เต็มเวลาและนอกเวลาให้แก่นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ในการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


 
^