เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

สัญญาจ้าง

 
ประกาศเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างและทำสัญญาจ้าง
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่มากกว่าสี่ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่มากกว่าสี่ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 
 
แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างและทำสัญญาจ้าง
 1-2 แบบรายงานภาระงานสายวิชาการ
 1-2 แบบรายงานภาระงานสายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ)
 1-3 แบบรายงานภาระงานสายสนับสนุน

 
^