เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิต

 
ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


 
แบบฟอร์ม
 บบ คสธ.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ
 บบ คสธ.๐๒ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 บบ คสธ.๐๓ แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๔ แบบรายงานด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ 
 บบ คสธ.๐๕ แบบรายงานด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๖ แบบประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๗ แบบสรุปผลการประเมินครั้งที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๘.๑ แบบประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๘.๒ แบบประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๙ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๑๐.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนในระดับปฐมวัย)
 บบ คสธ.๑๐.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนในระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๑๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ
 บบ คสธ.๑๒.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับปฐมวัย)
 บบ คสธ.๑๒.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๑๓ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านการปฏิบัติงาน (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ

 
^