เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

 News

อ่านต่อ

 เรื่องน่าสนใจ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพ.ศ.2566ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2567แบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แบบข้อตกลงภาระงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คู่มือ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง 2566  การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน
 

 ปฏิทินกิจกรรม


 

 อื่นๆ

 
^