เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ งานทะเบียนประวัติ

 

 

ระเบียบ

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

    1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
    ยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564


        1.1 บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการ      
 ตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง


        1.2 บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น

        1.3 บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำส่วนราชการ

        1.4 บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

        1.5 บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไม่เป็นข้าราชการ

 

    2. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484

    3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0590(5).4/ว1628 เรื่องการเสนอขอ
    พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ลว. 5 ตุลาคม 2561

    4. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).7/ว1303 เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
    อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิกชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
    และเหรียญจักรพรรดิมาลา ลว. 17 สิงหาคม 2560

    5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 หนังสือ สป.อว. ที่
    อว0227.5(4)/ว995 ลว. 18 สิงหาคม 2563

    6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 หนังสือ สป.อว. ที่ อว
    0509.4/ว1567 ลว. 24 มีนาคม 2564

    7. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2563     หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.5(4)/ว498 ลว. 5 กันยายน 2562

    8. สรุปหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
    กรณี พนักงานมหาวิทยาลัย

    9. แบบ คส. 2 แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอ   
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลาทุกประเภท

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ              (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
    พ.ศ.2554

     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

     ตารางหมายเลข 1 - ตารางหมายเลข 3 ท้ายระเบียบฯ (เกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาหรือ
    อนุญาตการลาประเภทต่างๆ

 
ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565

 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนวัน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลา การให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งในระหว่างการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมกุฎไทย ประจำปี 2564

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561

ประกาศเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
ข้อบังคับ

การลาทุกประเภท

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ พ.ศ. 2550

 
คู่มือ

  คู่มือ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง 2566

 มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือตอบข้อหารือ เกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย


 
^