เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

    
    ปรัชญา
        บริการด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม

    วิสัยทัศน์
        กองบริหารงานบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

    พันธกิจ
       1. 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
        2. นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกแก่การให้บริการ
        3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  
^