เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร


 

ระเบียบ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

กองทุนสวัสดิการบุคลากร

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวขสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ

ค่าจ้างค่าตอบแทน

กองทุนสวัสดิการบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเป้าหมายในการบริหารดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับและอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวัสดิการเครื่องแบบ

หลักเกณฑ์

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)


 
^