freebet, tirolbonus.com,  กองทุนพัฒนาบุคลากร
เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

hacklink

กองทุนพัฒนาบุคลากร

 
ระเบียบ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว้าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘


 
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน พ.ศ. 2558
ประกาศอื่นๆ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2563
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืมของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาต่อ พ.ศ.2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
^