เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

กองทุนพัฒนาบุคลากร

 
ระเบียบ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว้าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘


 
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกำหนดจำนวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุน พ.ศ.256 5
ประกาศอื่นๆ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืมของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
^