ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ งานทะเบียนประวัติ
เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ งานทะเบียนประวัติ

 

 

ประกาศ

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ระเบียบ

การลาทุกประเภท

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

 ตารางหมายเลข ๑ - ตารางหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบฯ (เกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่างๆ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง ในระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

 
ข้อบังคับ

การลาทุกประเภท

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 
คู่มือ

 มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือตอบข้อหารือ เกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย


 
^ Betboo giriş