เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ งานทะเบียนประวัติ

 

 

ประกาศ

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ระเบียบ

การลาทุกประเภท

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

 ตารางหมายเลข ๑ - ตารางหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบฯ (เกี่ยวกับผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่างๆ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลา และการให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง ในระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

 
ข้อบังคับ

การลาทุกประเภท

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

 
คู่มือ

 มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือตอบข้อหารือ เกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย


 
^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,