เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ งานสรรหาและแต่งตั้ง

 

 

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าจ้างการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ 10 เมษายน พ.ศ.2555

 
หลักเกณฑ์

 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

 
ระเบียบ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2560

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 
ข้อบังคับ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 
^