เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

บุคลากร

ผู้อำนวยการกอง

 • thumbnail

  กมลรัตน์ แสนใจงาม

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นาฏสะคราญ เรือนคำ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ / หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  รชานนท์ เชาว์เลขา

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  สุภร บุตรธนู

  บุคลากร ปฏิบัติการ

งานสรรหาและแต่งตั้ง

 • thumbnail

  สุทิวา พิมสาร

  บุคลากร ชำนาญการ / หัวหน้างานสรรหาและแต่งตั้ง

 • thumbnail

  ดวงนภา ปัญญาเตียม

  บุคลากร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  วันวิสาข์ สมควร

  บุคลากร

 • thumbnail

  อำภา กิติรัตน์

  บุคลากร ปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติ

 • thumbnail

  วิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ

  บุคลากร ชำนาญการ / หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

 • thumbnail

  วชิรจักร นือขุนทด

  บุคลากร ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  ประภารัตน์ มูลมาวัน

  บุคลากร ปฏิบัติการ

งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร

 • thumbnail

  เอกพงษ์ พิมสาร

  บุคลากร ชำนาญการ / หัวหน้างานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร

 • thumbnail

  ภัทรภร ตาไชยวงค์

  บุคลากร ปฏิบัติการ

^