เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)


 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 สรุปการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 
แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

 แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2563 (ไฟล์ pdf)

 แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2563 (ไฟล์ word)

 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้


 
ที่มา : www.nacc.go.th 

 
^