เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การศึกษาต่อ

พรบ. และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑
 ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการปรับวุฒิ และเพิ่มวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
 ระเบียบว่าด้วยบุคลากรลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ จำนวนวัน เงื่อนไขเกี่ยวกับการลาและการให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งในระหว่างการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


พระราชกฤษฎีกา
 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียว พ.ศ.๒๕๓๕


คู่มือ
 คู่มือการศึกษาต่อ


 
^