เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิต

ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


 
แบบฟอร์ม
 บบ คสธ.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ
 บบ คสธ.๐๒ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 บบ คสธ.๐๓ แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๔.๑ แบบรายงานด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย)
 บบ คสธ.๐๔.๒ แบบรายงานด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๕.๑ แบบรายงานด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย)
 บบ คสธ.๐๕.๒ แบบรายงานด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๖.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย) 
 บบ คสธ.๐๖.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๗ แบบประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชานาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๐๘.๑ แบบประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับปฐมวัย) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๐๘.๒ แบบประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประถมศึกษา) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๐๙.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (ระดับปฐมวัย) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๐๙.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (ระดับประถมศึกษา) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๑๐.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับปฐมวัย) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 แบบ คสธ.๑๐.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประถมศึกษา) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๑๑ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๑๒ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๑๓ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๑๔ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)

 
^