เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิต

ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


 
แบบฟอร์ม
 บบ คสธ.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ
 บบ คสธ.๐๒ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลยสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 บบ คสธ.๐๓ แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 บบ คสธ.๐๔.๑ แบบรายงานด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับปฐมวัย)
 บบ คสธ.๐๔.๒ แบบรายงานด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๕.๑ แบบรายงานด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับปฐมวัย)
 บบ คสธ.๐๕.๒ แบบรายงานด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๖.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับปฐมวัย) 
 บบ คสธ.๐๖.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอบระดับประถมศึกษา)
 บบ คสธ.๐๗ แบบประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชานาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๐๘.๑ แบบประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับปฐมวัย) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๐๘.๒ แบบประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประถมศึกษา) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๐๙.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (ระดับปฐมวัย) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๐๙.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (ระดับประถมศึกษา) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๑๐.๑ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับปฐมวัย) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 แบบ คสธ.๑๐.๒ แบบประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประถมศึกษา) (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๑๑ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๑๒ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๑)
 บบ คสธ.๑๓ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)
 บบ คสธ.๑๔ แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ (สำหรับคณะกรรมการชุดที่ ๒)

 
^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,