เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2


 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
(ให้ท่านพิมพ์และกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อ และนำมาในวันปฐมนิเทศ)

ตัวอย่าง การกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 

รายงานตัวออนไลน์
** รายงานตัวเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองไม่ต้องรายงานตัว **

รายงานตัวออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2564


          เมื่อรายงานตัวทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจัดส่งแบบรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2 ไปยัง Email ของท่านตามที่ได้ระบุไว้ ให้ท่านพิมพ์แบบรายงานตัวฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และให้นำมาในวันปฐมนิเทศ
          *หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 1 นาทีหลังจากส่งแบบฟอร์ม กรุณาติดต่อเบอร์ 053 885 330

          ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มาปฐมนิเทศและรับฟังการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มาปฐมนิเทศและรับฟังการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


          โปรดเตรียมหลักฐานมาให้ครบเพื่อยื่นในวันปฐมนิเทศ
         
          [หลักฐานที่ต้องนำมาในวันปฐมนิเทศ] 

          1. แบบรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ (พิมพ์จาก e mail ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
          2.  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวน 1 ฉบับ(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/numc5 และดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มได้ที่ http://gg.gg/nuqt1)
          3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย
                 3.1 หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 3 ฉบับ
                 3.2 ระเบียบผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน 3 ฉบับ 
                 3.3 ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 16 ฉบับ
          6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
          7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
          8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง จำนวน 2 รูป
          9. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร จำนวน 3 ฉบับ 

          หมายเหตุ โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 053 885 330

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

 

^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,