การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

1.1 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557


     1.1.1 เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 

     1.1.2 เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

     1.1.3 เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     1.1.4 เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

     1.1.5 เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

     1.1.6 เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 

 

1.2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

     2.1.1 เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

     2.1.2 เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาณการพิเศษ

     2.1.3 เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     2.1.4 เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

     2.1.5 เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

     2.1.6 เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3.1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

3.2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 
4. การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

4.1 วีดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

4.2 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
5. การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

5.1 วีดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

5.2 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำอย่างมืออาชีพ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
5.3 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน โดย คุณเยาวลักษณ์
5.4 รายชื่อตัวอย่างผลงานการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
5.5 บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
5.6 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
5.7 การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
5.8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดย คุณเยาวลักษณ์
5.9 รายชื่อตัวอย่างผลงานวิเคราะห์
5.10 บทความวิเคราะห์โครงร่างในการเขียนผลงานการวิเคราะห์ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
5.11 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนผลงานวิเคราะห์
5.12 รวมโครงร่างบทต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน / ผลงานการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
5.13 การเข้าไปสืบค้นตัวอย่างผลงานทางวิชาการ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
6. การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน

6.1 ั้นตอนการดำเนินการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

6.2 แบบ กส.1 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
6.3 แบบ กส.2 แบบคำขอกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาณการ ระดับชำนาณการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
6.4 แบบ กส.3 แบบวิเคราะห์ ความจำเป็นตามภาระกิจของหน่วยงานและความจำเป็นของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
6.5 แบบ กส.4 แบบสรุปการขอกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
6.6 แบบ กส.5 องค์ประกอบหลักการประเมินค่างานสำหรับการกำหนดกรอบตำแหน่ง
6.7 แบบ กส.6 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
6.8 แบบ กส.7 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
6.9 แบบ กส.8 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 
7. ประกาศ

7.1   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกรอบระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2559 โดย นายเสถียร คามีศักดิ์

8.1 หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 

8.2 หนังสือการทำงานเชิงวิเคราะห์ 

8.3 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 

8.4 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์

8.5 ตัวอย่างสารบัญคู่มือการปฏิบัติงาน

8.6 ตัวอย่างสารบัญงานเชิงวิเคราะห์

^