เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 
ประกาศ

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกรอบระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มประเมินค่างาน

  ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญงาน 

  ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ

  ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน กรณีหัวหน้างาน ระดับชำนาญการ

แบบฟอร์มแบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป

  แบบ ปช.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญงาน 

  แบบ ปช.๐๒ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 

  แบบ ปช.๐๓ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ

  แบบ ปช.๐๔ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการพิเศษ

  แบบ ปช.๐๕ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับเชี่ยวชาญ

  แบบ ปช.๐๖ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

  แบบ ปช.๐๗ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

  แบบ ปช.๐๘ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

  แบบ ปช.๐๙ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

  แบบ ปช.๑๐ แบบประเมินคุณภาพผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ

  แบบ ปช.๑๑ แบบประเมินคุณภาพผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

  แบบ ปช.๑๑ แบบประเมินคุณภาพผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบฟอร์มแบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

  ปบ.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557


     1. เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 

     2. เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

     3. เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     4. เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

     5. เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

     6. เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน


 

 

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

     1. เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

     2. เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาณการพิเศษ

     3. เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     4. เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

     5. เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

     6. เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

 
ข้อควรรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 ขั้นตอนการขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 วีดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 วีดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำอย่างมืออาชีพ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน โดย คุณเยาวลักษณ์
 รายชื่อตัวอย่างผลงานการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดย คุณเยาวลักษณ์
 รายชื่อตัวอย่างผลงานวิเคราะห์
 บทความวิเคราะห์โครงร่างในการเขียนผลงานการวิเคราะห์ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนผลงานวิเคราะห์
 รวมโครงร่างบทต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน / ผลงานการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 การเข้าไปสืบค้นตัวอย่างผลงานทางวิชาการ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน

 ั้นตอนการดำเนินการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

 แบบ กส.1 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
 แบบ กส.2 แบบคำขอกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาณการ ระดับชำนาณการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
 แบบ กส.3 แบบวิเคราะห์ ความจำเป็นตามภาระกิจของหน่วยงานและความจำเป็นของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
^ Hacklink, , bok, https://rootshells.net/, php shell, instagram takipçi satın al, grandpashabet giriş, hacklink, ko cuce, kiralık bahis sitesi, astekbet, gaziantep escort, bursa escort bayan, ko cuce, yangın kapısı, sahibinden, ko cuce, yangın merdiveni, sex hatları, replica watches, resim yükle, deathko, Yangın Kapısı, 1xbet, https://best10.linkbox.agency, https://tempobetgiris.lajubets.net,