การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 
ประกาศ

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกรอบระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มประเมินค่างาน

  ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญงาน 

  ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ

  ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน กรณีหัวหน้างาน ระดับชำนาญการ

แบบฟอร์มแบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป

  แบบ ปช.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญงาน 

  แบบ ปช.๐๒ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 

  แบบ ปช.๐๓ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ

  แบบ ปช.๐๔ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการพิเศษ

  แบบ ปช.๐๕ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับเชี่ยวชาญ

  แบบ ปช.๐๖ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

  แบบ ปช.๐๗ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

  แบบ ปช.๐๘ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

  แบบ ปช.๐๙ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน

  แบบ ปช.๑๐ แบบประเมินคุณภาพผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ

  แบบ ปช.๑๑ แบบประเมินคุณภาพผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

  แบบ ปช.๑๑ แบบประเมินคุณภาพผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบฟอร์มแบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

  ปบ.๐๑ แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557


     1. เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

 

     2. เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

     3. เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     4. เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

     5. เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

     6. เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน


 

 

 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

     1. เอกสารแนบ 1 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

     2. เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาณการพิเศษ

     3. เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

     4. เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

     5. เอกสารแนบ 5 คำนิยาม

     6. เอกสารแนบ 6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

 
ข้อควรรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 ขั้นตอนการขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 วีดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 วีดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำอย่างมืออาชีพ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน โดย คุณเยาวลักษณ์
 รายชื่อตัวอย่างผลงานการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
 การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำอย่างมืออาชีพ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 ตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดย คุณเยาวลักษณ์
 รายชื่อตัวอย่างผลงานวิเคราะห์
 บทความวิเคราะห์โครงร่างในการเขียนผลงานการวิเคราะห์ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนผลงานวิเคราะห์
 รวมโครงร่างบทต่าง ๆ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน / ผลงานการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 การเข้าไปสืบค้นตัวอย่างผลงานทางวิชาการ โดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
 
การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน

 ั้นตอนการดำเนินการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

 แบบ กส.1 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
 แบบ กส.2 แบบคำขอกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาณการ ระดับชำนาณการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
 แบบ กส.3 แบบวิเคราะห์ ความจำเป็นตามภาระกิจของหน่วยงานและความจำเป็นของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เมนูหลัก


เอกสารแนะนำ


สารสนเทศบุคลากร


การจัดฝึกอบรม


แผน

 

Copyright © 2014 กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น B1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เลขที่ 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 0-5388-5330, โทรสาร. 0-5388-5330 อีเมล. dhrm.cmru@gmail.com

powered by GCMS

^ Betboo giriş