freebet,  ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

hacklink

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  

 

แบบฟอร์มการลา  
 

ใบลา

       

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 6489

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 150

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 2621

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 120

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 34

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 6 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 33

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 7 แบบใบลาติดตามคู่สมรส [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 62

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 8 แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 50

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 9 แบบใบขอยกเลิกวันลา [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 267

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 10 แบบใบขออนุญาตไปต่างประเทศ [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 936

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 11 แบบใบแจ้งการขาดงาน [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 156

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มมอบหมายงาน [17 มค. 2565] ดาวน์โหลด 2

 

ใบลาออก

         

แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

         
 

_______________________________________________________________ 

 

งานสรรหาและแต่งตั้ง

แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ  
 

1. แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วช.3.1) (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แ [11 สค. 2564] ดาวน์โหลด 93

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วช.3.2) (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แ [11 สค. 2564] ดาวน์โหลด 83

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบแจ้งการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วช.3.2.1) (ตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564) [11 สค. 2564] ดาวน์โหลด 34


8. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561)

       

  
9. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563)

         

10. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

       

 

 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม.01) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 76

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม.02) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 89

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบเสนอชื่อตนเองเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม. 03) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 21

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร (แบบ ก.จ.ม. 04) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 19

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ก.จ.ม. 05) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 39

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ก.จ.ม. 06) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 33

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/file.png แบบสรุปผลการประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม. 07) [15 ธค. 2564] ดาวน์โหลด 9

 
 
แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
     

_______________________________________________________________ 

 

งานทะเบียนประวัติ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอมีบัตรประจำตัว  
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร  
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T [11 สค. 2564] ดาวน์โหลด 50

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย) (.pdf) [08 มค. 2564] ดาวน์โหลด 32

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย) (.Docx) [08 มค. 2564] ดาวน์โหลด 30

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาปืน [16 พย. 2563] ดาวน์โหลด 71

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 261

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างประจำ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 123

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / รับรองเงินเดือน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 1848

 
 
แบบการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ  
     
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร  
     
แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเื่อใช้เป็นหลักทรัย์ประกันการกู้เงิน [07 ตค. 2564] ดาวน์โหลด 6

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย [20 กค. 2564] ดาวน์โหลด 5

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย [20 กค. 2564] ดาวน์โหลด 5

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 05แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย [16 พย. 2563] ดาวน์โหลด 14

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 04 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [16 พย. 2563] ดาวน์โหลด 15

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 03 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี ขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (สรจ.3.2) [16 พย. 2563] ดาวน์โหลด 11

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 02 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (สรจ.3.1) [16 พย. 2563] ดาวน์โหลด 26

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 01 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 60ปีและ65ปี (แบบ สรจ.3) [16 พย. 2563] ดาวน์โหลด 22

 
 

_______________________________________________________________ 

 

งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.07) [05 มีค. 2564] ดาวน์โหลด 39

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ (แบบ กบค.11) [05 มีค. 2564] ดาวน์โหลด 178

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ (แบบ กบค.11) [05 มีค. 2564] ดาวน์โหลด 87

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร (กบค.01) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 494

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย(กบค.02) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 219

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานราชการ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร(กบค.03) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 99

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย(กบค.04) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 23

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.05) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 135

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.05) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 950

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.06) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 942

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานราชการ (กบค.08) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 388

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานราชการ (กบค.09) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 338

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ (กบค.10) [21 กย. 2563] ดาวน์โหลด 8


 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (.Pdf) [29 ตค. 2563] ดาวน์โหลด 278

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) (.Doc) [29 ตค. 2563] ดาวน์โหลด 347

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(.Doc) [02 เมย. 2563] ดาวน์โหลด 3

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(.Pdf) [02 เมย. 2563] ดาวน์โหลด 104

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอรับทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(.Doc) [02 เมย. 2563] ดาวน์โหลด 42

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(.Pdf) [02 เมย. 2563] ดาวน์โหลด 33

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Pdf) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 150

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Doc) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 33

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Pdf) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 121

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Doc) [22 ตค. 2561] ดาวน์โหลด 268

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอรับทุนสนับสนุนศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (word) [23 สค. 2560] ดาวน์โหลด 146

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับทุนสนับสนุนศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (pdf) [23 สค. 2560] ดาวน์โหลด 174

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png สัญญายืมเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร [18 มค. 2560] ดาวน์โหลด 290


 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  
 
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันสังคม  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 [14 ธค. 2563] ดาวน์โหลด 94

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 39

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (ด้านหลัง) [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 26

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม สปส. 2-16 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 67

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีค่าคลอดบุตรเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำเหน็จ-บำนาญ ชราภาพ) สปส. 0-01 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 57

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตน สปส. 6-10 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 52

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบมอบฉันทะ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 90

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 20

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดลองจ่ายคืน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 41

 
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร  
 
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
 
 
^