เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มการลา

แบบฟอร์มงานสรรหาและแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ | แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย | แบบฟอร์มเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 | แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 | แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

แบบฟอร์มงานทะเบียนประวัติ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอมีบัตรประจำตัว | แบบฟอร์มเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร | แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ | แบบการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ | แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร | แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ

แบบฟอร์มงานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร | แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร | แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ | แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันสังคม | แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร | แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย

 

แบบฟอร์มการลา  
 

ใบลา

       

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 14286

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 2 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 384

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 3 แบบใบลาพักผ่อน [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 4955

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 4 แบบใบลาอุปสมบท [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 456

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 5 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 162

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 6 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 119

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 7 แบบใบลาติดตามคู่สมรส [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 115

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 8 แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 98

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 9 แบบใบขอยกเลิกวันลา [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 453

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 10 แบบใบขออนุญาตไปต่างประเทศ [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 1679

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png บค.ล 11 แบบใบแจ้งการขาดงาน [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 499

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มมอบหมายงาน [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 644

 

ใบลาออก

         

แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ

         
 

_______________________________________________________________ 

 

งานสรรหาและแต่งตั้ง

แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ  
          สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565  
 

แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.9)
 
หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (วช.10)
 
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
 
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 

 
          สำหรับผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566  
 

แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2566

 
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 2566
 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2566
 
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.9) 2566
 
หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (วช.10) 2566
 
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
 
แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 

 
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม.01) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 183

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม.02) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 220

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบเสนอชื่อตนเองเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม. 03) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 89

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร (แบบ ก.จ.ม. 04) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 50

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ก.จ.ม. 05) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 87

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ก.จ.ม. 06) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 92

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/file.png แบบสรุปผลการประเมินสำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (แบบ ก.จ.ม. 07) [07 พย. 2566] ดาวน์โหลด 73

 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567  
     
แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
     

_______________________________________________________________ 

 

งานทะเบียนประวัติ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอมีบัตรประจำตัว  
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 109

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มการขอใช้บริการของธนาคารเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากรายบุคคล [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 130

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/file.png แบบฟอร์มสรุปการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 28

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 121

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (ปพ.01) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 121

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอสำเนาแฟ้มประวัติ / สัญญาจ้างบุคลากร [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 679

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบกรอกประวัติบุคลากร [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 279

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 153

 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 81

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย) (.pdf) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 75

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย) (.Docx) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 94

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png หนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธ/พกพาปืน [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 159

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 312

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างประจำ [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 143

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นพนักงาน / รับรองเงินเดือน [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 2029

 
 
แบบการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำ  
     
แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระพิฆเนศวร  
     
แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 01-แบบ5300 แบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 280

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 02-แบบ5309 แบบขอรับบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 341

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 03-แบบ5313 ขอรับเงินบำเหน็จลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 267

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 04-แบบ5316แบบขอรับเรื่องเพิ่ม [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 204

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 05-แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 71

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 06-แบบขอรับบำเหน็จตำทอดผู้รับบำเหน็จรายเดือน [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 109

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 07-แบบ สรจ.1แจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 69

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 08-แบบหนังสือรับรองและขอรับบำเหน็จดำรงชี [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 96

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 09-แบบขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดค้ำประกันเกู้เงิน [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 85

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 10-แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 127

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 11-แบบแสดงเจตนาค่าทำศพข้าราชการ [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 85

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png 12-แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ [22 กพ. 2565] ดาวน์โหลด 114

 
 

_______________________________________________________________ 

 

งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำถึงแก่ความตาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.07) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 63

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ (แบบ กบค.11) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 364

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ (แบบ กบค.11) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 173

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร (กบค.01) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 650

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย(กบค.02) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 248

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอเพิ่มข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานราชการ เพื่อรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร(กบค.03) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 139

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย(กบค.04) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 32

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.05) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 303

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.05) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 1352

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (กบค.06) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 1430

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานราชการ (กบค.08) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 456

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานราชการ (กบค.09) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 408

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานราชการถึงแก่ความตาย ของพนักงานราชการ (กบค.10) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 16


 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอรับทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ WORD [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 115

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ PDF [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 87

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย / บทความวิชาการ (แบบ กบพ.04) WORD [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 619

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย / บทความวิชาการ (แบบ กบพ.04) PDF [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 525

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขออนุมัติฝึกอบรม (ใช้สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 31

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ กพบ.01) PDF [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 242

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ กพบ.01) WORD [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 185

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนการฝึกอบรมจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ กพบ.02) PDF [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 16

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนการฝึกอบรมจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ กพบ.02) WORD [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 5

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ กบพ.03) PDF [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 72

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ กบพ.03) WORD [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 66

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (Doc.) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 18

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (Pdf.) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 16

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/docx.png แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(.Doc) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 14

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบรายงานผลการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ(.Pdf) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 115

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Pdf) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 165

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ(.Doc) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 44

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Pdf) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 181

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/doc.png แบบขอเบิกทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (.Doc) [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 301

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png สัญญายืมเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร [21 กย. 2566] ดาวน์โหลด 359


 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  
 
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันสังคม  
 

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. 9-02 [14 ธค. 2563] ดาวน์โหลด 129

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 63

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (ด้านหลัง) [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 34

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรม สปส. 2-16 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 88

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีค่าคลอดบุตรเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์บุตร เงินบำเหน็จ-บำนาญ ชราภาพ) สปส. 0-01 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 91

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตน สปส. 6-10 [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 66

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบมอบฉันทะ [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 98

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 23

http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/skin/ext/pdf.png แบบคำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดลองจ่ายคืน [07 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 48

 
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร  
 
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
 
 
^