เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงรอบที่ ๒/๒๕๖๑

 
ปฏิทิน
 ปฏิทินดำเนินการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงรอบที่ ๒/๒๕๖๑ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
 
คู่มือ
 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม ๒๕๖๑)
 คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ข้อบังคับ/ประกาศ
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราร้อยละและฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๖๑
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
แบบประเมิน
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๑) ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(ป.๐๒) ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๓) ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ป.๐๕) ดาวน์โหลดไฟล์ Word | ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf 
 
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 
^