เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี

 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วงรอบที่ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
       
  • แบบประเมิน ป.01 แบบประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  • แบบประเมิน ป.02 แบบประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  • แบบประเมิน ป.03 แบบประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  • แบบประเมิน ป.05 แบบประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต
^