เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี

 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วงรอบที่ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
       
^