เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564


ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2564 รวมจำนวน 62 ราย ได้แก่
        1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมจำนวน 5 ราย
                1.1 ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) จำนวน 4 ราย
                1.2 ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) จำนวน 1 ราย
        2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ รวมจำนวน 46 ราย
                2.1 ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  จำนวน 1 ราย
                2.2 ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 27 ราย
                2.3 ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 1 ราย
                2.4 ชั้นตรา เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จำนวน 17 ราย

        3.ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย
                3.1  ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 1 ราย
        4.พนักงานราชการ รวมจำนวน 10 ราย
                4.1 ชั้นตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จำนวน 8 ราย
                4.2 ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน 2 ราย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลิงค์ ดังนี้
        1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

        2. พนักงานมหาวิทยาลัย
        3. ลูกจ้างประจำ
        4. พนักงานราชการ

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : DHRMCMRU 

 

 

^