เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร


กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
               
          กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าภาควิชาในคณะครุศาสตร์ ดังนี้ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

^