เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
               
          กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

^