เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้
     1. อาจารย์ ดร.นิตยา สงวนงาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) อนุสาขาวิชาอังกฤษศึกษา (รหัส 710403) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
     2. อาจารย์ ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ตั้งแต่วันที่ 
18 กันยายน 2563
     3. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (รหัส 1803) ตั้งแต่วันที่ 
18 กันยายน 2563
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สมนาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132) ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564^