เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
               
          กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ และตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
 
  
^