เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
               
          กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 3 ราย ตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี จำนวน 2 ราย
  
^