เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2564

 

สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมได้เป็นประจำทุกปีในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

สำหรับพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม สามารถเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ด้วยตนเองผ่าน www.sso.go.th หรือ Appications SSO Connect

หรือยื่นแบบ (สปส. 9-02)  ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และตู้รับเอกสารของกองบริหารงานบุคคล ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

ดาวน์โหลดแบบ สปส. 9-02 ได้ที่ http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/datas/download/1607933122.pdf 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

 

^