เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2563

^