เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ครั้งที่ 3


 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ​
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3

รายงานตัวออนไลน์
** รายงานตัวเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองไม่ต้องรายงานตัว **

ระบบรายงานตัวออนไลน์เปิดให้รายงานตัว วันที่ 1 ตุลาคม 2564 


          เมื่อรายงานตัวทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจัดส่งแบบรายงานตัวออนไลน์นี้ ไปยัง Email ของท่านตามที่ได้ระบุไว้ ให้ท่านพิมพ์แบบรายงานตัวฯ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และให้นำมาส่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

*หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 1 นาทีหลังจากส่งแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ กรุณากดรายงานตัวใหม่อีกครั้งโดยตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง หรือเปลี่ยน Email ใหม่ โดยใช้ Gmail เท่านั้น หรือสอบถามติดต่อเบอร์ 053 885 330

          ทั้งนี้ หลังจากรายงานตัวแล้วให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตำบลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้แนบท้ายประกาศ และเตรียมหลักฐานมาให้ครบเพื่อนำมาส่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

          [หลักฐานที่ต้องนำมาส่ง]
          1. แบบรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ (พิมพ์จาก Email ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
          2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย
               2.1 หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 3 ฉบับ
               2.2 ระเบียบผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน 3 ฉบับ 
               2.3 ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 ฉบับ
          5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ฉบับ
          6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
          7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง จำนวน 2 รูป
          8. อากรแสตมป์ 
               8.1 ประเภทประชาชน 27 บาท
               8.2 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 45 บาท
               8.3 ประเภทนักศึกษา 15 บาท
 
          หมายเหตุ 
          *โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          *ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์โดยผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 053 885 330

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

 

^