เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ประชาสัมพันธ์การตรวจสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและบุคคลในครอบครัว ได้ด้วยตนเอง


           กองบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและบุคคลในครอบครัว  ได้ด้วยตนเอง จากระบบ E-filing ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรภาครัฐ ของท่านให้เป็นปัจจุบัน          สามารถเข้าสู่ระบบ E-filing ได้ที่ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนประวัติ กองบริหารงานบุคคล โทร 053 885330

 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th 

^