เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

          มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง งดรับ งดให้ของขวัญในทุกเทศกาล และเชิญชวนส่งความปราถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อไป  


  

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th


 

^