เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารออมสิน มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัติโนมัติ

         
          แจ้งบุคลากรลูกค้าธนาคารออมสิน ด้วยธนาคารออมสินมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะ ที่เงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้าน โดยธนาคารจะไม่เรียกเก็บหนี้จากหน่วยงาน ยกเว้น ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ (NPLs) หรือสินเชื่อเคหะเงินต้นคงเหลือเกิน 3 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ www.gsb.or.th

          ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือน ธนาคารจะไปรวมกับเงินงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้

          กรณีท่านใด ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว สามารถชำระเงินงวดด้วยตัวเองได้ ณ ธนาคารออมสินทุกสาขา / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด / แอปพลิเคชัน MyMo by GSB

          ในระหว่างพักชำระหนี้ ธนาคารขอความร่วมมือไม่ก่อภาระหนี้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอื่น

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวภัทรภร ตาไชยวงค์ เบอร์โทร 082 426 8866


 

_________________________________________________________________________________________________

ร่วมแสดงความความคิดเห็นและติดตามข่าวสารอื่นๆของกองบริหารงานบุคคลได้ที่
Facebook Page : dhrm.cmru.ac.th

^