เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

แสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 

^