เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
 
^