เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รหัส 5114) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
^