เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

^