เปลี่ยนการแสดงผล

A-AA+

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
               
          กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป


^